Het PIatform

Voor mensen met een functiebeperking is de historische stad Grave een behoorlijke uitdaging. Kinderkopjes, hoge stoepen bij de historische panden in de binnenstad en smalle winkeldeuren. Voor rolstoelers of mensen met een visuele beperking zijn er de nodige obstakels te overwinnen. 

Het Platform voor mensen met een functiebeperking Grave behartigt de belangen van mensen met een functiebeperking en onderneemt de nodige acties om ervoor te zorgen dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Wat willen we bereiken?

Het platform wil dat alle inwoners van de gemeente Grave volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Uitgangspunt hierbij is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.

Voorbeeld van winkel uitstalling op stoep

Hoe bereiken we dit?

Het platform probeert dit doel op verschillende manieren te verwezenlijken. Wij:

  • behartigen de belangen van de doelgroep
  • geven informatie en advies aan de gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
  • zijn kritisch op de toegankelijkheid van openbare gebouwen
  • geven, waar nodig, adviezen om de toegankelijkheid te verbeteren
  • maken inwoners van Grave bewust van de obstakels waar mensen met een beperking mee te maken krijgen
  • zijn in gesprek met de gemeente Grave over ‘de inclusieve gemeente’, een gemeente waarin iedereen meetelt en waarin bij het maken van beleid vanzelfsprekend rekening gehouden wordt met mensen met een beperking
Herinrichting rijksweg bij Grave

Voorbeelden van activiteiten

  • Betrokkenheid bij de herinrichting van de N324. We hebben in het voortraject, tijdens en na de herinrichting intensief contact gehad met uitvoerder BAM. Medewerkers van BAM en opdrachtgever provincie Brabant hebben we zelf laten ervaren wat het is om rolstoelafhankelijk te zijn of een visuele beperking te hebben. Zo merkten zij dat kleine aanpassingen de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren.
  • Betrokkenheid bij de herinrichting van de Trompetterstraat. In het voortraject hebben we uitvoerig overlegd met opdrachtgever gemeente Grave en de uitvoerder over aanpassingen, die noodzakelijk zijn voor mensen met een beperking. Al onze adviezen zijn meegenomen in de uitvoering.

Meer initiatieven van het platform

Voorbeelden van ideeën die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Bekijk deze video

Hoe toegankelijk zijn openbare gebouwen in Grave?

Meterkastkaart voor calamiteiten

Meterkastkaart

Bij calamiteiten

Bordje met verzoek geen fietsen op de stoep te plaatsen

Etalagebordjes

Voor een vrije stoep

picknicktafel voor rolstoelers

Rolstoelvriendelijke picknicktafel

Aanschuiven met je rolstoel

Bestuur en leden

Jenneke van Dongen, voorzitter
Peter Hendriks, secretaris
Cor Verhaaren, penningmeester
Ton Brouwer, lid
Chantal Hendriks, lid

De leden zijn ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van diverse organisaties, zoals Koninklijke Visio, Adviesraad Sociaal Domein, KBO, Stichting Welzijn Ouderen Grave